Chi phí dự tính
Giá xe
Lệ phí đăng ký
Lệ phí kiểm định
340.000
Lệ phí sử dụng đường bộ/năm
1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm nhân sự/năm
Tổng chi phí dự tính22
1.560.000